Contact the district

Questions? Contact Us

Overview

茄子视频 City Unified School District
5735 47th Avenue
茄子视频, CA 95824

Switchboard: (916) 643-7400

 | |  | |  

Language Supports / Nuevos Apoyos de Idiomas / Cov Kev Txhawb Pab Tshiab rau Cov Lus / 新語言支持 / H?? Tr?? vê? Ng?n Ng?

Our district mainline phone number (916-643-7400) provides support in the following languages in addition to English: Spanish, Chinese, Hmong, Vietnamese, and Russian. Callers looking for assistance in these languages can connect with an interpreter, or leave a message for follow-up support. 

Hemos actualizado nuestro número de teléfono de la línea principal del distrito (916-643-7400) para proporcionar apoyo en los siguientes idiomas además del inglés: Espa?ol, Chino, Hmong, Vietnamita y Ruso. Las personas que llamen en busca de ayuda en estos idiomas pueden conectarse con un intérprete o dejar un mensaje para recibir asistencia y seguimiento.

Peb tau hloov peb lub hauv paus tsev kawm ntawv tus xov tooj (916-643-7400) los pab txhawb rau cov neeg uas hais cov lus li nram no nrog rau lus Askiv: Mev, Suav, Hmoob, Nyab Laj, thiab Lav Xias. Cov neeg hu tuaj rau kev pab nyob rau cov lus no tuaj yeej yeem txuas mus rau ib tug neeg txhais lus, lossis kaw lus cia kom muaj kev txhawb pab tom qab.

我們更新了學區的幹線電話號碼: (916-643-7400) 以提供除英語之外以下語言的支持: 西班牙語,中文,苗族語,越南語和俄語。尋求這些語言幫助的監護人,可以與翻譯人員 聯繫,或者留言以提供後續支持。

Chu?ng t?i ?a? c??p nh??t s?? ?iê?n thoa?i ????ng d?y chi?nh cu?a ho?c khu (916-643-7400) ?ê? cung c??p h?? tr?? ca?c ng?n ng?? theo sau ngoa?i tiê?ng Anh: tiê?ng T?y Ban Nha, Tiê?ng Hoa, Tiê?ng Hmong, Tiê?ng Viê?t va? Tiê?ng Nga. Nh??ng ng???i go?i ?iê?n thoa?i ?ang ti?m kiê?m s?? h?? tr?? theo ng?n ng?? cu?a ho? co? thê? kê?t n??i v??i m??t th?ng di?ch viên, ho??c ?ê? la?i tin nh??n ?ê? nh??n ????c s?? h?? tr?? sau ?o?.